Gå vidare till innehåll

Inte bra? Pengar tillbaka ⟲

Betala senare med Klarna

Fri frakt på alla beställningar

Inte bra? Pengar tillbaka

Fri frakt i Sverige

  Villkor

  1. Definition av termer och omfång

  I de allmänna villkoren avses med:

  1. anbud: de produkter som Agenten erbjuder
  2. agent: E-Commerce Zaandam, handlande under namnet FEMMI, med säte i Zaandam och med kontor på adressen Pinksterbloemweg 255, 1508BT (INGEN BESÖKSADRESS!), med e-postadressen info@femmi.se och inskrivet i den nederländska handelskammarens handelsregister under numret

   84853638 och med momsredovisningsnummer NL863414503B01, som via webbplatsen, som agent, möjliggör att produkter kan levereras från leverantören

  3. beställning: den produkt som köparen har beställt och för vilken man har tecknat ett avtal
  4. ångertid: den tidsrymd inom vilken konsumenten kan utnyttja ångerrätten
  5. konsument: den naturliga person som inte agerar i sitt yrkesutövande eller i egenskap av ett företag och som ingår ett distansavtal med agenten
  6. dropshipping: köparen gör en beställning via webbplatsen, med vilken agenten får ett uppdrag och en fullmakt om att som medlare, och alltså inte på agentens risk och bekostnad, se till att ett avtal träffas mellan köparen och leverantören gällande en eller flera produkter och varvid betalningen enligt avtalet görs via agenten, och leverantören levererar produkten direkt till köparen
  7. formulär: det formulär om återkallande som leverantören ställer till förfogande och som en konsument kan fylla i när hen vill utnyttja sin ångerrätt, detta finns med som bilaga till villkoren
  8. ångerrätt: möjligheten för konsumenten att inom ångertiden häva det ingångna avtalet
  9. köpare: den för vilken ett avtal tecknas med leverantören
  10. leverantör: leverantören av en produkt
  11. avtal: ett avtal mellan köparen och leverantören som har tecknats eller som ska tecknas via agenten, gällande köp av produkter varvid det då avtalet kommer till stånd endast används en eller flera tekniker för fjärrkommunikation
  12. produkt: en vara som leverantören via webbplatsen erbjuder till försäljning genom dropshipping
  13. skriftligt: all digital kommunikation genom skriftliga tecken som kan lagras på en hållbar informationsbärare och för vilken agenten kan avgöra vilken metod som ska användas, samt
  14. villkor: dessa allmänna villkor för dropshipping där HouseGoodies uppträder som agent.
   1. Villkoren gäller för varje anbud från agenten, varje beställning och varje avtal, inklusive kompletteringar eller ändringar av sådana, samt efterföljande avtal.
   2. Tillämpningen av eventuella allmänna eller (inköps)villkor som agentens köpare hanterar avvisas uttryckligen.
   3. Villkoren har författats på nederländska samt på följande övriga svenska. Om det skulle bli fråga om avvikelser mellan den nederländskspråkiga och andra språkversioner av villkoren är den nederländskspråkiga versionen bindande.
   4. Artiklarna 11.5, 11.6, 12, 13 och 14 i villkoren gäller endast för konsumenter.
   5. Om en eller flera bestämmelser i villkoren vid något tillfälle skulle vara helt eller delvis ogiltiga eller skulle komma att annulleras, så fortsätter avtalet och dessa villkor att gälla för övrigt och ska den aktuella bestämmelsen i gemensamt samråd utan dröjsmål ersättas av en bestämmelse som så långt det är möjligt ligger nära den ursprungliga.

  2. Dropshipping

  1. Leverantörens uppgifter anges på webbplatsen.
  2. Om leverantören inte har sitt säte i Nederländerna förs den beställda produkten in i köparens namn. Eventuella tillkommande kostnader som moms, förtullningskostnader och andra avgifter som myndigheterna tar ut ska köparen stå för.
  3. De priser som anges i anbudet är exklusive moms och andra avgifter som myndigheterna tar ut, samt exklusive kostnader för försändelsen och eventuella transport- och förpackningskostnader, om inget annat anges uttryckligen.
  4. Betalningen av beställningen hanteras av agenten, varvid agenten betalar beställningen för köparens räkning.
  5. Skillnaden i ersättning mellan det belopp som köparen betalar för beställningen och det belopp som agenten betalar till leverantören är inte densamma och gäller som ersättning till agenten för de tjänster man har utfört.
  3. Anbud
  1. Varje anbud från agenten har en begränsad giltighetslängd, nämligen fram till det tillfälle då en produkt inte längre finns på lager hos leverantören eller inte längre finns tillgänglig ("så länge lagret räcker") eller inte längre går att beställa via webbplatsen.
  2. Om ett anbud görs på specifika villkor, anges detta uttryckligen i anbudet.
  3. Alla anbud görs utan förpliktelser. Agenten har i alla lägen rätt att ändra anbudet.
  4. Varje anbud omfattar en beskrivning av produkten som är fullständig och så noggrann som möjligt, så att det blir möjligt för köparen att göra en bra bedömning. Bilder vid produkter är en återgivning av en produkt som överensstämmer med verkligheten. Agenten kan inte garantera att de återgivna färgerna exakt överensstämmer med de verkliga färgerna på en produkt. Om köparen väljer att göra en beställning har köparen i tillräcklig utsträckning kunnat bedöma produkten, bilden och beskrivningen av denna, med iakttagande av det som angavs ovan.
  5. Alla bilder och beskrivningar av en produkt är en indikation och kan vid felaktigheter och/eller avvikelser inte vara skäl till skadestånd eller till att avtalet upphävs, om det inte är fråga om så pass omfattande avvikelser från de avgörande produktkännetecknen att det de facto är fråga om en annan produkt än den som köparen hade för avsikt att beställa.
  6. Alla anbud där köparen rimligen hade kunnat förvänta sig, hade kunnat förstå eller borde ha kunnat förstå att detta anbud omfattade en uppenbar felskrivning eller ett uppenbart fel, kan köparen inte stå fast vid. Köparen kan inte åberopa några rättigheter utifrån en sådan felskrivning eller ett sådant misstag.

  4. Avtal

  1. Med förbehåll för bestämmelserna i artikel 4.5 kommer ett avtal till stånd vid det tillfälle då anbudet accepteras och köparen gör en beställning och uppfyller de villkor som gäller för detta.
  2. Avtalet tecknas på nederländska, om inte agenten via webbplatsen och villkoren och den vidare kommunikationen även erbjuder detta på något annat språk. I det sistnämnda fallet kan avtalet enligt köparens val även komma till stånd på ett annat språk som erbjuds och kan köparen även kommunicera med agenten på det språket.
  3. Om köparen accepterar anbudet elektroniskt så ska agenten utan dröjsmål elektroniskt bekräfta mottagandet av accepten, varefter avtalet kommer till stånd. Köparen kan häva avtalet fram till dess att agenten har bekräftat att accepten har tagits emot.
  4. Agenten vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkra och skydda den elektroniska överföringen av data och sörjer för en säker miljö. Agenten ska vidta lämpliga säkerhetsåtgärder om köparen kan betala elektroniskt.
  5. Agenten kan ta reda på om köparen kan uppfylla sina betalningsskyldigheter samt även ta reda på allt som kan vara relevant för att ingå avtalet på ett ansvarsfullt sätt. Om agenten har goda skäl att inte ingå avtalet, har agenten rätt att med argument vägra accepten eller beställningen, eller att ställa särskilda villkor för verkställandet av avtalet.
  6. Köparen ser till att alla uppgifter som agenten anger är nödvändiga eller som köparen rimligen borde inse att de är nödvändiga för att avtalet ska kunna verkställas, tillhandahålls till agenten i tid. Om sådana uppgifter inte tillhandahålls agenten i tid har agenten rätt att skjuta upp verkställandet av avtalet och/eller att ta ut ersättning av köparen för de extra kostnader som förseningen medför, i linje med agentens gängse avgifter.
  7. Agenten är inte ansvarig för skada, i någon som helst form, som uppstått eftersom agenten utgick ifrån felaktiga och/eller ofullständiga uppgifter som köparen tillhandahållit, om inte agenten kände till dessa felaktigheter eller ofullständigheter.

  5. Pris

  1. De priser som nämns i anbudet grundar sig på de kostnadsfaktorer som gällde då avtalet slöts, som: import och exportavgifter, frakt- och lossningskostnader, försäkringar samt eventuella avgifter och skatter. Eventuella skillnader, till fördel eller nackdel, vid tidpunkten för ankomst, skeppning, eller leverans faller ut till förmån eller nackdel för köparen.
  2. Priserna på anbud anges med förbehåll för tryck- och sättningsfel. Inget ansvar accepteras för konsekvenserna av tryck- och sättningsfel. Vid tryck- och sättningsfel är agenten inte skyldig att leverera produkten mot det felaktiga priset.
  3. En sammansatt prisuppgift leder inte till att agenten är skyldig att leverera en del av de varor som ingår i anbudet eller offerten mot en del av det pris som uppgivits.
  6. Konformitet och garanti
  1. Med iakttagande av det som anges gällande detta i villkoren så uppfyller produkterna avtalet, de specifikationer som angetts i anbudet, rimliga krav på duglighet och/eller användbarhet samt de lagar och/eller regler som gällde vid det datum då avtalet kom till stånd.
  2. Agenten påpekar att vissa produkter har ett begränsat hållbarhetsdatum, som i så fall anges på den relevanta produkten. Köparen ska ta hänsyn till denna hållbarhetsperiod inom vilken produktens kvalitet och säkerhet kan garanteras i enlighet med leverantörens garantier.
  3. Eventuella brister eller felaktigt levererade produkter ska rapporteras skriftligt till agenten inom fyra (4) veckor efter leveransen. Returförsändelse av produkterna ska göras i originalförpackningen och i skick som nya.
  4. Agentens garantiperiod är densamma som tillverkarens garantiperiod. Agenten är dock aldrig ansvarig för produkternas slutgiltiga lämplighet för någon enskild användning hos köparen, och inte heller för eventuella råd gällande användningen eller tillämpningen av produkterna.
  5. När garantin åberopas ska agenten, enligt eget val, sörja för ett byte eller en reparation. Vid ett byte åtar sig köparen att skicka tillbaka den vara som ska bytas ut till agenten.
  6. Garantin gäller inte om:
    1. köparen själv har reparerat och/eller bearbetat eller har låtit tredje part reparera och/eller bearbeta de produkter som levererats
    2. de produkter som levererats har utsatts för abnorma förhållanden eller har behandlats oförsiktigt på något annat sätt eller har behandlats i strid med agentens anvisningar och/eller i strid med de anvisningar som anges på förpackningen
    3. odugligheten helt eller delvis är en följd av regler som myndigheterna har lagt fast eller kommer att lägga fast gällande materialets slag eller kvaliteten på de material som använts.

   7. Leverans och verkställande

   1. Agenten ska så omsorgsfullt som möjligt verkställa beställningarna av produkter.
   2. Som plats för leveransen gäller den adress som köparen uppgav till agenten vid beställningen.
   3. Agenten ska skyndsamt skicka vidare och verkställa accepterade beställningar.
   4. Alla leveranstider är en indikation. För leveranser av produkter som kommer från ett annat land än Nederländerna kan det hända att det blir fråga om längre leveranstider än de som anges på webbplatsen. Dessa tider är beroende på leverantörens leveranstider. Köparen kan inte åberopa några rättigheter med anledning av leveranstider som eventuellt nämns.
   5. Om en beställning inte kan levereras eller om endast delar av beställningen kan levereras, får köparen meddelande om detta inom 30 dagar efter det att beställningen gjordes.
   6. Agenten har rätt att leverera varor i delleveranser, på villkor att man därvid inte avviker från avtalet eller om inte delleveransen har något självständigt värde. Agenten har rätt att fakturera separat för den del som levererats. Om en tidsperiod överskrids ger det inte köparen någon rätt till skadestånd.
   7. De leveranstider som anges på webbplatsen är endast en indikation.
   8. Köparen har inte rätt att häva avtalet och har heller ingen rätt till skadestånd om den angivna leveranstiden överskrids, om man inte uttryckligen har avtalat något annat.
   9. Om avtalet hävs enligt punkt 3 i denna artikel ska agenten snarast möjligt betala tillbaka beloppet till köparen, dock senast inom 14 dagar efter det att avtalet har hävts.
   10. Om det visar sig vara omöjligt att leverera en beställd produkt ska agenten försöka att hitta en ersättningsvara. Senast vid överlämnandet ska det på ett tydligt och begripligt sätt anges att den artikel som levereras är en ersättningsvara. I händelse av ersättningsvara gäller inget undantag från ångerrätten. Om artiklarna skickas tillbaka ska agenten stå för kostnaderna.
   11. Ansvaret för skador och/eller avsaknad av produkter vilar på agenten till dess att artiklarna levererats till köparen eller till en i förväg till agenten angiven representant, om inte något annat uttryckligen har avtalats. Om varor tas emot utan kommentarer eller kritik på fraktbrevet/fakturan så gäller det som bevis för att förpackningen var i gott skick vid tidpunkten för leveransen.

   8. Betalning

   1. Om inget annat har avtalats ska de belopp som köparen är skyldig att betala med anledning av avtalet betalas omedelbart efter det att beställningen har gjorts.
   2. Köparen är skyldig att omedelbart informera agenten om felaktigheter i de betalningsuppgifter som hen har uppgivit eller tillhandahållit.
   3. Om köparen inte uppfyller sin(a) betalningsskyldighet(er) i tid, efter att agenten har påpekat att betalningen är för sen och efter att agenten har gett köparen en rimlig tid för att uppfylla sina betalningsskyldigheter, och om ingen betalning sker inom denna tid, har agenten rätt att ta ut dröjsmålsränta över det obetalda beloppet, och om köparen inte är en konsument är det fråga om dröjsmålshandelsräntan, och agenten har även rätt till ersättning för de utomrättsliga inkassokostnader som agenten har erlagt, eller som någon annan har erlagt för agentens räkning. Inkassokostnaderna beräknas enligt lag och enligt det nederländska beslutet om ersättning för utomrättsliga inkassokostnader.

   9. Bestämmelser gällande webbplatsen och produkter

   1. Agenten är inte ansvarig för fel och/eller ofullkomligheter vad gäller webbplatsens funktioner. Agenten är inte ansvarig för störningar eller för att webbplatsen inte är tillgänglig, oberoende av anledningen till detta.
   2. Agenten garanterar inte att innehållet i mejl som skickas av agenten/för agentens räkning kan förmedlas korrekt och fullständigt, detsamma gäller annan digital kommunikation eller att kommunikationen kommer fram i tid.
   3. Alla anspråk från köparens sida på grund av brister hos agenten förfaller om dessa inte har meddelats agenten skriftligt och med uppgivande av skäl inom ett (1) år efter det att köparen fick reda på eller rimligen kunde ha fått reda på de fakta på vilka hens anspråk vilar.
   4. Agenten avvisar uttryckligen allt ansvar och alla anspråk från köpare och tredje part som har drabbats av (kropps)skada på grund av oaktsam, felaktig eller onödig användning av produkterna. Produkterna ska endast användas i enlighet med bruksanvisningen.
   5. Agenten rekommenderar köparen att alltid läsa igenom bruksanvisningen före användningen och att följa instruktionerna i denna. Produkter ska förvaras och användas i enlighet med bruksanvisningen.
   6. Eventuella råd om hur produkterna ska användas är allmänna och inte bindande. Köparen ska själv och på eget ansvar bedöma om en produkt är lämpad för hen eller inte. Vid tvivel om användningen av en produkt ska köparen kontakta leverantören eller sin läkare, för att bedöma användningen i ett specifikt fall.
   7. Vissa produkter, som mycket små produkter, utvärtes kroppsvårdsprodukter samt elektriska apparater ska förvaras utom räckhåll för små barn.
   8. Agenten rekommenderar köparen att i alla lägen, men i synnerhet vid graviditet, amning, läkemedelsanvändning och vid tvivel gällande allergi mot en av ingredienserna att, efter att man har läst bruksanvisningen, vid behov rådfråga en expert innan produkter, som utvärtes kroppsvårdsprodukter, används.

   10. Force majeure

   1. Agenten är inte ansvarig gentemot köparen om skyldigheter enligt avtalet inte kan uppfyllas till följd av force majeure. Med force majeure avses i alla fall:
    1. force majeure hos leverantören
    2. myndigheters åtgärder och begränsningar
    3. elavbrott
    4. störningar av internet, datanätverks- och telekommunikationsfaciliteter, som till exempel förorsakats av cyberkriminalitet och hacking
    5. naturkatastrofer
    6. krig och terroristattacker
    7. allmänna transportproblem och begränsningar
    8. strejk hos leverantören eller agenten, och
    9. övriga situationer som faller utanför det som agenten kan påverka och som tillfälligt eller permanent hindrar agenten från att uppfylla sina skyldigheter.
   2. Under den period som force majeure varar får skyldigheterna enligt avtalet skjutas upp. Om denna period dröjer längre än två månader har båda parterna rätt att häva avtalet, utan att den andra parten eller agenten har rätt till något skadestånd.
   3. Om agenten när force majeure inträder redan har uppfyllt delar av sina skyldigheter enligt avtalet eller kommer att kunna uppfylla dessa, och om den del av avtalet som har uppfyllts eller som kommer att uppfyllas har ett självständigt värde, har agenten rätt att fakturera den del som redan har uppfyllts respektive kommer att uppfyllas. Köparen är skyldig att betala denna faktura som om det vore ett separat avtal.

   11. Integritetsskydd

   1. Köparens (person)uppgifter lagras i en datafil. Dessa uppgifter används i första hand för att kunna verkställa avtalet. Agenten kan på begäran skicka information om sina produkter, som nyhetsbrev och erbjudanden, till köparen. Köparen kan i alla lägen protestera mot användningen av personuppgifter för direkt marknadsföring och/eller mot att få (mer) (specifik) marknadsföringsinformation genom att skicka en begäran till agenten om att detta ska upphöra.
   2. Köparen godkänner att elektroniska kommunikationsmedel används. Köparen medger att detta elektroniska uppgiftsutbyte medelst elektronisk kommunikation, trots alla de säkerhetsåtgärder som agenten rimligen har utfört, inte är säker och att den bland annat kan fångas upp, manipuleras, infekteras, fördröjas eller skickas (vidarebefordras) fel, bland annat genom virus och spamfilter. Agenten kan inte heller ge någon absolut garanti om att obehöriga inte kan komma åt uppgifterna.
   3. Agenten vidtar lämpliga åtgärder för att garantera att (person)uppgifterna förvaras sekretesskyddat och säkert.
   4. Inom ramen för verkställandet av avtalet kan (person)uppgifter även komma att skickas vidare till länder utanför den Europeiska unionen, till exempel till en leverantör i Kina, eftersom avtalet mellan köparen och leverantören annars inte kan verkställas och då kan inte heller leverantören leverera beställningen till köparen. Agenten ska därvid sörja för kontraktsenliga garantier. 
   5. Köpare som är konsumenter har rätt att skriftligt be agenten om att få insyn i de personuppgifter som Agenten har behandlat och/eller (om detta är tillämpligt) begära att dessa ska rättas, kompletteras, raderas eller döljas. En begäran om insyn och/eller rättelse ska skickas till agentens ledning. Vid en första begäran om detta från köparens sida ska de registrerade personuppgifterna lämnas ut, rättas eller raderas.
   6. Personuppgifter gällande en köpare som är en konsument lämnas inte ut till tredje part, om inte agenten är skyldig att göra det enligt eller med kraft av tillämpliga lagar och regler, eller om detta är nödvändigt för att avtalet ska kunna verkställas.

   12. Konsumenter

   1. För konsumenter visas priserna exklusive moms, skatt och fraktkostnader.
   2. Innan ett avtal tecknas med en konsument tillhandahålls texten med villkoren (elektroniskt) till konsumenten på ett sådant sätt att konsumenten enkelt kan spara denna på en annan hållbar informationsbärare. Om detta inte är genomförbart på ett rimligt sätt, ska det anges var och hur konsumenten kan ta del av villkoren elektroniskt innan avtalet ingås, och på konsumentens begäran kan villkoren skickas elektroniskt eller på ett annat sätt utan kostnad.
   3. Agenten ska för konsumentens räkning tillhandahålla följande information på webbplatsen, eller åtminstone se till att den på ett tillgängligt sätt kan sparas på en hållbar informationsbärare:
    1. villkoren för när och hur en konsument kan lämna in ett klagomål
    2. villkoren för och det sätt på vilket konsumenten kan utnyttja ångerrätten, eller ett tydligt meddelande om att ångerrätten inte gäller
    3. information om garanti och service efter köpet, samt
    4. formuläret.
   4. Konsumenten kan, då hen vill utöva alla sina lagstadgade rättigheter som konsument gentemot leverantören, vända sig till agenten, på villkor att detta sker i enlighet med bestämmelserna i villkoren.
   5. En garanti som tillhandahållits av agenten eller leverantören påverkar inte de lagstadgade rättigheter som konsumenten kan kräva att agenten ska följa på grund av avtalet.
   6. När artikel 7.5 tillämpas har en köpare som är konsument rätt att kostnadsfritt häva avtalet för de produkter som inte kan levereras eller som inte kan levereras inom en rimlig tid.
   7. Agenten kan då inkassokostnader krävs in avvika från artikel 8.3, till förmån för konsumenten.

   13. Ångerrätt

   1. Vid köp av produkter har köpare som är konsumenter möjlighet att häva avtalet inom 14 dagar utan att uppge något skäl för detta. Ångertiden börjar dagen efter att produkten har mottagits av konsumenten eller av en representant som konsumenten utsett på förhand och informerat agenten om.
   2. Under ångertiden ska konsumenten behandla produkten och förpackningen varsamt. Konsumenten ska endast packa upp och använda produkten på ett sätt och i en sådan omfattning att det är möjligt att avgöra om hen vill behålla produkten. Om konsumenten vill utnyttja ångerrätten ska hen skicka tillbaka produkten till agenten med alla levererade tillbehör och - om det är rimligt och möjligt - i originalskick och i originalförpackningen, enligt agentens rimliga anvisningar.
   3. Om konsumenten vill utnyttja ångerrätten ska hen meddela detta till agenten inom 14 dagar efter det att hen har tagit emot produkten, med hjälp av formuläret. Efter att konsumenten har meddelat att hen vill utnyttja ångerrätten ska hen inom 14 dagar skicka tillbaka produkten till agenten eller leverantören. Konsumenten måste dessutom bevisa att de levererade produkterna har skickats tillbaka i tid.
   4. Om konsumenten efter de tidsperioder som nämns i artikel 13.2 och 13.3 inte har tillkännagivit att hen vill utnyttja ångerrätten eller inte har skickat tillbaka produkten till agenten så är köpet ett faktum.
   5. Följande produkter utesluts från ångerrätten:
    1. produkter som har en tydlig personlig karaktär
    2. produkter som är av en sådan art att de inte kan skickas tillbaka
    3. produkter som snabbt kan fördärvas eller föråldras
    4. produkter med ett värde som är beroende av förändringar på den finansiella marknaden och som agenten inte kan påverka
    5. förseglade ljud- och videoinspelningar och dataprogram, på vilka förseglingen har brutits efter leveransen
    6. förseglade produkter som av hälso- eller hygienskäl inte är lämpliga att skicka tillbaka, för vilka förseglingen har brutits efter leveransen, samt
    7. produkter som har tillverkats på konsumentens begäran, i enlighet med konsumentens specifikationer.

   14. Kostnader för returen

   1. Om en konsument utnyttjar sin ångerrätt, ska konsumenten stå för kostnaderna för att skicka tillbaka varorna.
   2. Om konsumenten har betalat ett belopp ska agenten betala tillbaka detta belopp snarast möjligt till konsumenten, dock senast 14 dagar efter att man har tagit emot den returnerade varan. Återbetalning sker med samma betalningsmetod som användes för köpet, om inte konsumenten uttryckligen ger sitt tillstånd till att en annan betalningsmetod används och på villkor att agenten godkänner denna metod. Villkor för återbetalningen är dock att produkten redan har kommit fram till agenten eller leverantören eller att man kan lägga fram ett övertygande bevis om att en komplett återförsändelse har utförts.
   3. Om produkten har skadats på grund av oaktsam hantering av konsumenten så är konsumenten ansvarig för produktens eventuella värdeminskning.
   4. Om leverans sker är inom 24 dagar efter tillagd order, förbehåller vi oss rätten att debitera kostnaderna för den hantering som uppstår vid ej uthämtade eller vägrade paket (returfrakt, expeditionskostnad etc.). Därför tar vi ut en avgift om ett paket ej hämtas ut. Försändelsen ligger hos postombudet i 14 dagar innan den returneras till oss. Observera därför att om du ångrar ett köp och vill returnera varan, behöver du först hämta ut paketet och därefter returnera. Outlösta paket omfattas inte av ångerrätten.

   14. Klagomål och tvister

   1. Om köparen har ett klagomål ska detta endast rapporteras skriftligt till agenten.
   2. Ett klagomål leder inte till att köparens eller agentens skyldigheter skjuts upp, om inte agenten skriftligt har fastställt något annat.
   3. Ett klagomål om verkställandet av avtalet ska skickas in skriftligt, med uppgivande av skäl, inom sju (7) dagar efter det att köparen har konstaterat bristerna.
   4. Ett klagomål ska besvaras av agenten inom 14 dagar, räknat från dagen för mottagandet. Om ett klagomål kan förutses kräva en längre handläggningstermin ska klaganden informeras om detta inom 14 dagar och får då även en indikation om inom vilken tidsperiod som klagomålet kommer att handläggas.
   5. Agenten har i alla lägen minst fyra (4) veckor på sig att åtgärda ett klagomål i gemensamt samråd. Efter denna tidsperiod räknas klagomålet som en tvist, i enlighet med artikel 15.8.
   6. Om agenten anger att ett klagomål är befogat ska agenten efter enligt val byta ut eller reparera de produkter som har levererats. Om ett klagomål inte kan lösas efter gemensamt samråd räknas klagomålet som en tvist, i enlighet med artikel 15.8.
   7. Om den som klagar är en konsument kan denne även vända sig till ett tvistlösningsorgan via den europeiska ODR-plattformen (https://ec.europa.eu/consumers/odr/).
   8. För alla tvister som har uppstått genom eller med anledning av ett avtal för vilka dessa villkor ska tillämpas kan endast nederländsk lag tillämpas, oberoende av köparens eller en tredje parts domicil, och det är endast domstolen i Rotterdam som är behörig att ta del av tvisten, om inte bestämmelser enligt tvingande lag leder till att en annan domstol får behörighet.
   9. Tillämpningen av Wienkonventionen om internationella köp utesluts.

   ***

   Bilaga: Formulär för ångerrätt (endast konsumenter)

    

   Formulär för ångerrätt

   (detta formulär ska endast fyllas i och skickas tillbaka om du vill häva avtalet)

    

   [namn]

   [adress]

   [postnummer + ort]

   [e-post]

    

   Undertecknad häver härmed avtalet gällande köpet av följande produkter:

   Beställt den: ______________ (fyll i datumet)

   Beställningsnummer: ______________ (fyll i beställningsnumret)

   Produkten togs emot den: ______________ (fyll i datumet)

   Konsumentens namn: ______________ (fyll i namnet)

   Konsumentens adress: ______________ (fyll i adressen)

   Konsumentens hemort: ______________ (fyll i hemorten)

   Konsumentens e-postadress: ______________ (fyll i e-postadressen)

   IBAN-kontonummer: ______________ (fyll i konsumentens IBAN)

   Gratis & säker frakt

   Över 52.750 nöjda kunder

   Betala senare med Klarna